Importanţa cunoaşterii rolului victimei în mecanismul actului infracţional este incontestabilă. Aceasta se explică prin aceea că victima adesea singură provoacă comportamentul infracţional. Cu scopul de a preîntîmpina comiterea anumitor infracţiuni apare necesitatea de a cunoaşte însuşirile individuale ale victimei. Aceste cunoştinţe le oferă Victimologia.

Victimologia este o parte a Criminologiei şi, respectiv, studiază victimele infracţiunilor. Cursul elaborat propune noţiuni şi elemente esenţiale ale Victimologiei criminologice: victimizare, victimitate, vulnerabilitatea victimală, victimizarea individuală, victimizarea socială, comportamentul victimei şi rolul ei în mecanismul actului infracţional, tipologia victimelor, aspectele psihosociale privind protecţia şi autoprotecţia împotriva victimizării şi aspecte ale psihovictimologiei.

Cunoştinţele şi experienţa acumulate de către studenţi în cadrul acestui curs vor contribui la aprofundarea cunoştinţelor acestora în domeniul Criminologiei, formînd deprinderi care ar exclude victimizarea. La fel, studierea acestui curs prevede ca rezultat schimbarea comportamentului studenţilor.

În Republica Moldova sunt realizate foarte puţine cercetări în domeniul Victimologiei, ce diminuiază eficienţa luptei cu victimizarea şi posibilităţile de a preîntîmpina săvîrşirea infracţiunilor. De aceea, pregătirea specialiştilor în acest domeniu ar putea înlesni ameliorarea situaţiei existenţe.

Scopul acestui curs este de a realiza studiul ştiinţific al victimologiei şi al profilaxiei acesteia prin prisma reacţiei sociale la fenomenul infracţional. Pe lângă capitolele tradiţionale ale disciplinei victimologie – definiţie, clasificările victimei, obiectul de studiu, metode şi tehnici de cercetare şi teoriile ce explică din perspectiva biologică, psihologică sau sociologică comportamentul victimei – diciplina abordează şi victimologia criminologică – evoluţia princiilor de drept şi a  pedepsei, principalele categorii de infracţionalitate – delincvenţa juvenilă, criminalitatea feminină, infracţiunile legate de traficul şi consumul de droguri, criminalitatea organizată – victimologia şi prevenirea comportamentului infracţional.

Curriculumul la disciplina „Victimilogia” răspunde unor cerinţe de ordin didactic, reuşind să se facă o selecţie riguroasă şi concludentă a numărului impresionant de teorii şi opinii rezultate în urma cercetărilor criminologice; el este destinat, în principal, studenţilor în drept. Formabilii pot găsi în acest curs elementele teoretice de bază şi referinţele bibliografice minime, necesare perfecţionării cunoştinţelor în acest domeniu. Din anumite puncte de vedere, disciplina poate prezenta interes şi pentru practicieni, fie pentru cei implicaţi în mod nemijlocit în activitatea de justiţie penală, fie pentru cei angajaţi în diferite activităţi cu caracter social, legate de fenomenul criminal sau deviant. Realizarea unei justiţii penale înţelepte, optimizarea şi umanizarea reacţiei sociale faţă de fenomenul criminal, necesită o raportare permanentă la rezultatele cercetărilor victimologice, mai noi sau mai vechi, mai mult sau puţin convingătoare.