Cursul de Drept execuțional penal ca disciplină academică la Facultatea de drept, Universitatea de Studii Europene din Moldova în ultimii ani a căpătat o amploare considerabilă şi interes ştiinţific de proporţii. Graţie schimbărilor structurale calitative în domeniul pregătirii cadrelor juridice de înnaltă calitate, dreptul procesual penal devine ramura de profil în pregătirea studiului academic al studenţilor.

Disciplina Drept execuţional penal îşi fixează ca scop studierea normelor juridice execuţional-penale, ce reglementează modul de executare a pedepselor penale, măsurilor preventive şi a măsurilor de siguranţă, precum şi modul şi condiţiile de aplicare faţă de condamnaţi a mijloacelor de corijare, cât şi condiţiile de liberare de la executarea pedepsei şi acordarea ajutorului persoanelor eliberate din locurile de detenţie. Aceste aspecte sunt tratate prin prisma legislaţiei naţionale, precum şi a normelor şi regulilor internaţionale în domeniul execuţional penal.

Odată cu intrarea în vigoare a Codului de executare, s-a schimbat şi modul de abordare a sistemului execuţional-penal, fiind extins semnificativ conţinutul acestui sistem. Dacă legislaţia execuţional penală anterioară reglementa doar executarea pedepselor penale, atunci noua legislaţie înglobează şi norme ce reglementează executarea şi altor hotărâri cu caracter penal, cum ar fi - măsurile preventive şi măsurile de siguranţă, astfel acoperind tot domeniul execuţional-penal.

Noua legislaţie se bazează pe actele internaţionale în domeniul execuţional-penal. Aşa cum Codul penal al RM a diversificat pedepsele privative de libertate, care includ – închisoarea şi detenţiunea pe viaţă, a apărut necesitatea reglementării separate a acestor pedepse. De pe poziţii noi sunt tratate în Codul de executare al RM şi condiţiile de executare a acestor pedepse. Graţie implementării prevederilor şi recomandărilor internaţionale în domeniul tratamentului deţinuţilor, sistemul penitenciar naţional a cunoscut o liberalizare esenţială, ceea ce ar trebui să contribuie la uşurarea procesului educativ cu condamnaţii în condiţii de izolare de societate şi la o mai bună şi reuşită resocializare a acestora.

Datorită schimbării politicii statului în domeniul luptei cu criminalitatea, a apărut necesitatea reglementării mai detaliate a modului de executare a pedepselor neprivative de libertate. Un loc deosebit printre aceste pedepse îl ocupă munca neremunerată în folosul comunităţii. Reglementările legale ale acestei pedepse şi-au găsit sediul nu numai în CE al RM. Ţinând cont de importanţa acestei pedepse neprivative de libertate şi locului ei în lupta cu infracţionalitatea minoră şi medie, a fost adoptat un act normativ special – Regulamentul privind modul de executare a pedepsei sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii, care destul de detaliat reglementează modul de executare a acestei pedepse şi atribuţiile fiecărei părţi la executarea pedepsei în cauză.

Spre deosebire de legislaţia anterioară Codul de executare al RM, suficient de detaliat reglementează şi modul de executare a măsurilor juridico-penale de constrângere la care se atribuie amânarea executării pedepsei penale, suspendarea executării pedepsei şi liberarea de pedeapsa penală. Un loc deosebit se acordă şi stingerii executării pedepsei şi acordării ajutorului persoanelor eliberate din locurile de detenţie.

Dreptul procesual penal, oferă astfel prima tatonare cu un nou nivel superior în materie de relaţii juridice, exemplificând posibilitatea existenţei lor fără o jurisdicţie autoritară. Necesitatea unui studiu complex şi profund al cursului respectiv este indispensabilă pentru calificarea    juristului contemporan.

Prin tematica abordată, cursul în cauză se înscrie în preocuparea majoră de îmbunătăţire а legalităţii execuţional-penale, aceasta fiind o problemă complexă şi diferenţiată, în special datorită multitudinii de pedepse, măsuri preventive şi măsuri de siguranţă.

O atenţie deosebită în cadrul cursului se acordă executării pedepselor nonprivative de libertate, subliniindu-se importanţa aplicării acestora şi trăsăturile specifice executării fiecăreia.

Existenţa unor prevederi legale speciale în domeniul executării pedepselor penale şi existenţa unei ramuri de drept autonome generează cercetări şi explicaţii ştiinţifice cu privire la această ramură de drept.

Menirea acestui curs universitar are rol să contribuie la cunoaşterea şi perfecţionarea legislaţie execuţional-penale, la îmbunătăţirea metodelor de corijare şi reeducare а condamnaţilor, precum şi la reintegrarea lor socială, iar în consecinţă prin toate acestea - la prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni.

Studierea acestei disciplini constituie o aprofundare în domeniu, înfăţişând studentului toate aspectele esenţiale pe care le comportă acest domeniu, de la consideraţii generale privind locul şi importanţa dreptului execuțional penal, terminologia specifică, definiţii utilizate, până la substanţiale referinţe  bibliografice, care îl ajută pe student să desluşească singur, în continuare acele subiecte pe care doreşte să le amplifice, precum şi problemele majore cu care se confruntă specialiştii în domeniu.

Curriculum-ul disciplinei în cauză se axează pe trei niveluri comportamentale, cu un grad diferit de complexitate: cunoaştere, aplicare şi integrare.

Nivelul cunoaştere presupune acumularea cunoştinţelor teoretice, formarea bazei conceptuale în domeniul dreptului execuțional penal.

Aplicarea presupune altoirea abilităţilor tipice disciplinei „Drept execuțional penal”, dezvoltarea capacităţilor de a transpune în plan practic cunoştinţele teoretice.

Integrarea îşi propune ca scop formarea capacităţilor de transfer al cunoştinţelor teoretice şi al abilităţilor practice în situaţii atipice, soluţionarea speţelor, rezolvarea unor sarcini cu un grad sporit de complexitate, formularea poziţiei şi argumentarea soluţiilor.

Astfel, cursul de drept execuțional penal are drept scop final acumularea de cunoştinţe şi formularea de competenţe necesare pentru ca în activitatea sa profesională juristul, să poată satisface toate exigenţele necesare solicitărilor clienţilor, respectiv ale locului de muncă.