Dreptul procesual civil sau, prescurtat, ,,procesul civil” ca disciplină de studiu a învăţământului clasic universitar în domeniul dreptului se înscrie printre ramurile fundamentale ale ştiinţelor juridice. Importanţa dreptului procesual civil o determină rolul acestei ramuri de drept în reglementarea relaţiilor sociale ce apar în cadrul înfăptuirii justiţiei  în pricinile civile.

În linii generale, dreptul procesual civil poate fi definit ca un ansamblu de norme juridice structurate într-o ordine strict determinată, ce reglementează modul în care este organizată şi se desfăşoară activitatea instanţei de judecată şi a participanţilor la proces, precum şi raporturile procesuale dintre participanţii la proces şi instanţa de judecată ce se stabilesc la judecarea pricinilor civile, iar în anumite cazuri şi modul în care sînt executate hotărîrile judecătoreşti şi alte titluri executorii.


Studierea dreptului procesual civil trebuie începută de la examinarea şi perceperea programului de studiu al acestei discipline. Programarea în domeniul studiului este un constituent obiectiv şi indispensabil în determinarea formelor de activitate a profesorilor şi a studenţilor privind repartizarea orelor de prelegeri, lecţiilor practice (seminarelor) şi a lucrului individual. 


Pentru a pătrunde mai lesnicios în esenţa dreptului procesual civil, iniţial este util a lua cunoştinţă de noţiunile introductive în ramura dată, cum ar fi dreptul procesual civil şi obiectul său de reglementare, procesul civil (procedura civilă), forma procesuală, actele de procedură, fazele (stadiile) procesului, alte noţiuni şi definiţii procesual civile.

Procesul civil drept curs normativ la Facultatea de Drept a Universităţii de Studii Europene din Moldova, secţia de zi,  se studiază în decurs de două semestre ale aceluiaşi an de studii. Orele atribuite conform planului de învăţământ pentru studierea dreptului procesual civil se repartizează potrivit celor două forme de instruire – prelegeri şi lecţii practice.


Programa de studii a dreptului procesual civil conţine 30 teme care sînt neuniforme după gradul de saturaţie teoretică şi volumul materialului normativ. La temele cum ar fi obiectul dreptului procesual civil, principiile, competenţa, participanţii la proces, probele, acţiunea civilă, dezbaterile judiciare, căile de atac etc. e necesar de a ţine prelegeri pentru fiecare din temele respective. Din cauza numărului insuficient de ore rezervat pentru studierea acestei discipline, unele teme (de exemplu, actele de procedură şi termenele procedurale, cheltuielile de judecată, comunicarea actelor de procedură, procedura în ordonanţă etc.) pot fi studiate de studenţi la lecţiile practice (seminare) sau de sine stătător.


Studierea dreptului procesual civil (procesului civil) se înfăptuieşte nu numai prin prelegeri şi lecţii practice (seminare), dar şi prin elaborarea tezelor anuale şi a tezelor de licenţă, a referatelor ştiinţifice, la fel prin participarea la conferinţe, olimpiade studenţeşti şi consultaţii. Însă un rol foarte important în instruirea studentului-jurist în instituţia de învăţământ superior o are lucrul de sine stătător al studentului cu manualul, studierea monografiilor, a legislaţiei procesual civile, a practicii judiciare. Fără o astfel de pregătire este imposibilă dobândirea cunoştinţelor suficiente pentru un specialist calificat în domeniul aplicării corecte a normelor de drept procesual civil. 


Pentru activitatea practică un jurist - judecător, procuror, avocat, jurisconsult, notar, pe lângă cunoştinţele teoretice la dreptul procesual civil mai are nevoie de unele deprinderi practice de lucru. În scopul îmbinării teoriei cu practica la disciplina Procesul civil o mare parte din timp ar trebui rezervat orelor pentru rezolvarea speţelor, întocmirea actelor procesuale.


Metodic, studierea disciplinei Procesul civil poate fi fundamentată pe cunoştinţe juridice obţinute în prealabil în urma studierii cursurilor teoria şi istoria dreptului, dreptul constituţional, civil, dreptul muncii, administrativ, organele de ocrotire a normelor de drept etc.