Omenirea nu s-a confruntat niciodată cu asemenea ameninţări şi pericole ca cele de la începutul mileniului al III-lea. Criminalitatea, în toată complexitatea ei, indiferent de forma de manifestare, reprezintă astăzi un fenomen tot mai agresiv, astfel încît societatea umană este ameninţată atît la bazele ei morale, cît şi în structurile pe care este întemeiată.

În acord cu actualele curente criminologice, autorii extind analiza crimei de la infracţiune la devianţă, pentru a oferi o mai bună înţelegere a fenomenului şi, implicit, a predicţiei şi a profilaxiei sale. În acest sens, criminologia ca ştiinţă este condiţionată de necesităţile sociale ce ţin de asigurarea teoretică a măsurilor de contracarare a criminalităţii. având un caracter multidisciplinar, criminologia implică o vastă cercetare ştiinţifică în planul crimei, al personalităţii criminalului şi a criminalităţii în general. Eficacitatea măsurilor de control asupra criminalităţii constă în rezolvarea oportună a problemelor referitoare la cunoaşterea esenţei fenomenului 3K (crimă, criminal, criminalitate), la justa apreciere a stării şi tendinţelor acestuia în Republica Moldova, la descoperirea cauzelor şi condiţiilor, a factorilor şi împrejurărilor ce favorizează săvârşirea infracţiunilor, pronosticarea criminalităţii şi a altor devianţe sociale, elaborarea măsurilor eficiente de prevenire şi de combatere.

Scopul acestui curs este de a realiza studiul ştiinţific al criminalităţii şi al profilaxiei acesteia prin prisma reacţiei sociale la fenomenul infracţional. Pe lângă capitolele tradiţionale ale disciplinei criminologie – definiţie, clasificările criminologiei, obiectul de studiu, metode şi tehnici de cercetare şi teoriile ce explică din perspectiva biologică, psihologică sau sociologică comportamentul infracţional – diciplina abordează şi criminologia judiciară – evoluţia princiilor de drept şi a  pedepsei, principalele categorii de infracţionalitate – delincvenţa juvenilă, criminalitatea feminină, infracţiunile legate de traficul şi consumul de droguri, criminalitatea organizată – victimologia şi prevenirea comportamentului infracţional.

Curriculumul la disciplina „Criminologie” răspunde unor cerinţe de ordin didactic, reuşind să se facă o selecţie riguroasă şi concludentă a numărului impresionant de teorii şi opinii rezultate în urma cercetărilor criminologice; el este destinat, în principal, studenţilor în drept. Formabilii pot găsi în acest curs elementele teoretice de bază şi referinţele bibliografice minime, necesare perfecţionării cunoştinţelor în acest domeniu. Din anumite puncte de vedere, disciplina poate prezenta interes şi pentru practicieni, fie pentru cei implicaţi în mod nemijlocit în activitatea de justiţie penală, fie pentru cei angajaţi în diferite activităţi cu caracter social, legate de fenomenul criminal sau deviant. Realizarea unei justiţii penale înţelepte, optimizarea şi umanizarea reacţiei sociale faţă de fenomenul criminal, necesită o raportare permanentă la rezultatele cercetărilor criminologice, mai noi sau mai vechi, mai mult sau puţin convingătoare.

Cercetarea criminologică are un dublu caracter: fundamental şi aplicativ. Deşi examinarea unor aspecte legate de criminologia aplicativă ar fi mult mai spectaculoasă, trebuie păstrată ordinea firească a lucrurilor. Nu se poate acţiona asupra unui fenomen şi nu se poate înţelege această acţiune fără a cunoaşte şi explica fenomenul. Prezentul curs întruneşte, aşadar, abordarea unor probleme legate de criminologia teoretică sau fundamentală, cea care încearcă să permită înţelegerea fenomenului criminal, condiţie necesară pentru o acţiune eficientă asupra acesteia, precum şi cercetarea practică (aplicativă).

Potrivit planului de învăţământ, pentru studiul acestei discipline sunt prevăzute 60 ore (30 ore de curs şi 30 ore de seminar), iar pentru evaluarea cunoştinţelor studenţilor se prevede forma examen.