După cel de-al Doilea Război Mondial, societatea internaţională este caracterizată prin prezenţa unui număr mare de organizaţii internaţionale, şi anume circa 3000, dintre care 800 sunt organizaţii guvernamentale. Aceasta se datorează mutaţiilor importante ce au avut loc în viaţa omenirii, şi anume – decolonizarea, dezvoltarea şi instituţionalizarea cooperării interstatale.

Apariţia în secolul XX a organizaţiilor internaţionale a constituit un pas important în direcţia democratizării vieţii internaţionale, a influenţat sensibil conţinutul politicii internaţionale.  

Astăzi organizaţiile internaţionale reprezintă o importantă componentă a relaţiilor mondiale, fiind chemate să reglementeze dezvoltarea înţelegerii, colaborării între state, asigurarea păcii şi securităţii internaţionale.

Supremaţia statelor în rezolvarea diferitelor probleme cu care se confruntă comunitatea internaţională este pusă la încercare de existenţa unui număr atât de impunător de organizaţii internaţionale. Forţa cu care se manifestă organizaţiile internaţionale în prezent contribuie în mod semnificativ la subminarea autorităţii statelor în rezolvarea problemelor cu care se confruntă lumea de azi.

Opţiunea adoptată în 1991 de către Republica Moldova de a adera la comunitatea internaţională în calitate de stat independent a însemnat de fapt şi iniţierea valului de aderări la organizaţiile internaţionale cu caracter de universalitate şi regionale, dat fiind faptul că Statul nostru nu poate exista izolat, în afara comunităţii internaţionale, de altfel după cum a fost recunoscut ab initio caracterul negativ al politicii autarhice. 

Termenul “Organizaţii internaţionale” este denumirea cea mai răspândită folosită pentru ramura dreptului internaţional care se ocupă cu elucidarea principiilor de organizare şi activitate a organizaţiilor internaţionale.  Pe parcursul expunerii cursului, termenii “Organizaţii internaţionale”, “Drept instituţional internaţional” şi “Instituţii internaţionale” vor fi utilizaţi alternativ, fapt ce se datorează noutăţii materiei în cauză, numărului mare şi variat al reglementărilor privind trăsăturile specifice ale organizaţiilor internaţionale, care ridică piedici în calea unei sinteze şi lipsa unui efort susţinut de a elabora pe plan ştiinţific o teorie generală a organizaţiilor internaţionale. 

Cunoaşterea principiilor de organizare şi activitate a organizaţiilor internaţionale, precum şi particularităţile ce decurg din calitatea de membru a Republicii Moldova în cadrul organizaţiilor internaţionale constituie scopul acestui curs.

Cursul poate fi împărţit orientativ în două părţi:

partea generală – care cuprinde noţiuni de  bază despre organizaţiile internaţionale, şi anume: istoricul apariţiei, noţiunea şi clasificarea organizaţiilor internaţionale, noţiunea dreptului organizaţiilor internaţionale, argumente în favoarea autonomiei acestei subramuri a dreptului internaţional public, sursele şi principiile ce guvernează subramura dată.

partea specială – va cuprinde nemijlocit studierea organizaţiilor internaţionale cu caracter de universalitate şi organizaţiilor internaţionale regionale în parte, şi anume: ONU, NATO, COE, UE, AELS, OSA; OUA, LA, CSI; etc.

Prezentul Curriculum este un instrument metodic, ce reflectă cadrul general al predării cursului „Dreptul Organizațiilor Internaționale” și evaluării cunoștințelor studenților. El include trei niveluri comportamentale pe care se bazează formarea profesională: cunoaștere, aplicare și integrare. În curriculum se indică prin ce conținuturi se preconizează formarea competențelor profesionale și a finalităților de studii, realizarea obiectivelor de referință, toate având drept scop ghidarea activităților de predare a profesorului și învățare a studenților în procesul de formare a tinerilor specialiști în domeniul jurisprudenței.

Curriculumul dat presupune reliefarea cadrului conceptual, obiectivelor generale și administrarea cursului, precum și descrierea conținutului și a obiectivelor de referință pentru fiecare temă, precum și sugestii privind orientarea activității individuale a studenților. Pentru însușirea cursului „Dreptul Organizațiilor Internaționale” se propune studierea aprofundată a noțiunii, subiecților și casificării organizațiilor internaționale prin prisma cadrului normativ intern și internațional, inclusiv activitatea instituțiilor internaționale. În conținutul cursului vor fi abordate aspecte privind statutul juridic al organizațiilor internaționale, personalitatea lor juridică internaţională, principalele aspecte funcţionale şi organizatorice privind organizaţiile internaţionale 

Cursul „Dreptul Organizațiilor Internaționale” își propune de a forma la studenți următoarele abilități: 1) de a însuși aparatul categorial și metodologia de cercetare a dreptuuil organizațiilor Internaționale; 2) de a obține competențe de analiză a activității organizațiilor internaționale; 3) de a aplica cunoștințele în vederea aplicării dreptului organizațiilor internaționale..

Beneficiarii de curs sunt studenții (Ciclul I) Domeniul de formare profesională 55 Ştiinţe juridice, specializarea drept internațional, prevăzut de planul de învățământ în semestrul V de studii, ce are ca scop formarea competențelor de cunoaștere, aplicare în practică și realizare a studiilor și cercetărilor în domeniul dreptului organizațiilor internaționale.

Limba de predare: română