Cursul Organele de ocrotire a normelor de drept ca disciplină academică la Facultatea de drept, Universitatea de Studii Europene din Moldova în ultimii ani a căpătat o amploare considerabilă şi interes ştiinţific de proporţii. Graţie schimbărilor structurale calitative în domeniul pregătirii cadrelor juridice de înnaltă calitate, Organele de ocrotire a normelor de drept devine ramura de profil în pregătirea studiului academic al studenţilor.

Disciplina „Organele de ocrotire a normelor de drept ” contribuie la formarea specialistului în domeniul dreptului, în domeniul înfăptuirii justiţiei penale. Obiectul disciplinii este studiul organizării şi activităţii organelor de stat şi obşteşti chemate să contribuie la înfăptuirea justiţiei.

Disciplina „Organele de ocrotire a normelor de drept” contribuie la formarea juristului prin cunoaşterea modului de formare şi activitate a organelor judecătoreşti, Curţii constituţionale, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerului Justiţiei, Procuraturii, organelor de urmărire penală, organelor poliţieneşti, Avocaturii, Notariatului, Arbitrajului, Avocatul Parlamentar şi a Organizaţiilor nestatale sau persoanelor fizice care practică activitatea particulară de detectiv şi de pază.

Totodată, cunoașterea desciplinei respective ajută la formarea următoarelor deprinderi la studenţi:

•         să-şi realizeze existenţa şi activitatea în spiritul respectării legii;

•         să obţină competenţe de a identifica organele de ocrotire a normelor de drept;

•         să aplice cunoștințele sale în cadrul acestor organe.

Astfel, curriculumul universitar presupune o echilibrare a planurilor şi programelor de învăţământ, obţinerea unor rezultate adecvate cerinţelor zilei de azi şi tendinţelor dezvoltării social-economice. Curriculumul universitar este o premisă a asigurării calităţii procesului de învăţământ.

Curriculumul la disciplina vizată reprezintă un aspect inovator al învăţământului universitar. El se axează pe trei niveluri comportamentale, cu un grad divers de complexitate: cunoaştere, aplicare, integrare. Nivelul cunoaştere presupune acumularea cunoştinţelor teoretice, formarea bazei conceptuale în domeniul respectiv. Aplicarea presupune formarea abilităţilor tipice disciplinei vizate, dezvoltarea capacităţilor. Integrarea presupune formarea capacităţii de transfer al cunoştinţelor teoretice şi al abilităţilor practice în situaţii atipice, soluţionarea situaţiilor de problemă, rezolvarea unor sarcini cu un grad sporit de complexitate, manifestarea atitudinilor personale faţă de diverse activităţi. Nivelul comportamental de integrare constituie finalitatea procesului de învăţământ la disciplina vizată, formată prin realizarea obiectivelor de cunoaştere şi aplicare.

Studiul disciplinei „Organele de ocrotire a normelor de drept” prezintă un interes deosebit pentru pregătirea specialistului care va activa în calitate de ofiţer de urmărire penală, procuror, avocat, judecător şi contribuie în mod hotărâtor la dezvoltarea şi aprofundarea practicii judecătoreşti în materie.

Curriculum-ul disciplinei în cauză se axează pe trei niveluri comportamentale, cu un grad diferit de complexitate: cunoaştere, aplicare şi integrare.

Nivelul cunoaştere presupune acumularea cunoştinţelor teoretice, formarea bazei conceptuale în domeniul.

Integrarea îşi propune ca scop formarea capacităţilor de transfer al cunoştinţelor teoretice şi al abilităţilor practice în situaţii atipice, soluţionarea speţelor, rezolvarea unor sarcini cu un grad sporit de complexitate, formularea poziţiei şi argumentarea soluţiilor.

Astfel, cursul Organele de ocrotire a normelor de drept are drept scop final acumularea de cunoştinţe şi formularea de competenţe necesare pentru ca în activitatea sa profesională juristul, să poată satisface toate exigenţele necesare solicitărilor clienţilor, respectiv ale locului de muncă.