În contextul realizării reformelor învăţământului în Republica Moldova, curriculumul la disciplina „Drept civil”, partea generală, constituie o parte componentă a Planului de învăţământ universitar, la ciclu I.

Disciplina respectivă este principală în studierea dreptului privat şi urmăreşte scopul ca studenţii să se familiarizeze cu sistemul dreptului civil şi locul lui în dreptul privat, temeiurile apariţiei drepturilor şi obligaţiilor civile, metodele de apărare a drepturilor civile cu particularităţile diferitor categorii de participanţi ai raporturilor juridice civile – persoanele fizice şi juridice, statul şi unităţile administrativ-teritoriale ş.a.; acte juridice, reprezentare şi procură, şi rolul termenilor, inclusiv şi de prescripţie în dreptul civil.

Pe parcursul studierii acestui curs se urmăreşte şi scopul de a forma la studenţi următoarele deprinderi:

1.     să-şi asigure existenţa şi activitatea, inclusiv şi cea profesională în spiritul cunoaşteri profunde şi respectării legii civile şi altor legi;

2.     să dobîndească deprinderi pentru a identifica şi aplica corect cunoştinţele obţinute în dreptul civil;

3.     să obţină cunoştinţe teoretrice şi practice în domeniul legislaţiei comunitare a Uniunii Europene privitor la societăţile comerciale, drepturile omului şi respectarea lor.

Curriculum la disciplina vizată, reprezintă un aspect inovator al studierii cursului de „Drept civil”, partea generală şi se bazează pe trei niveluri comportamentale, cum sunt: cunoaştere, aplicare, integrare.

Nivelul cunoaştere presupune acumularea cunoştinţelor teoretice,  formarea bazei conceptuale în domeniul dreptului  civil autohton şi legislaţiei comunitare a Uniunii Europene, ţinînd cont de armonizarea legislaţiei cu cea europeană.

Aplicarea presupune formarea abilităţilor specifice dreptului civil şi dezvoltarea capacităţilor profesionale.

Integrarea presupune formarea capacităţii de transfer al cunoştinţelor teretice şi deprinderilor practice în situaţii concrete, soluţionarea situaţiilor de criză, rezolvarea unor sarcini cu un grad sporit de complexitate, manifestarea atitudinilor personale în diferite domenii de activitate profesională.

În concluzie menţionăm, că curriculum universitar la disciplina „Drept civil”, partea generală ciclu I, reprezintă atît pentru student, cît şi pentru profesor un program de activitate coorent şi corect în acest domeniu.