Cursul „Istoria culturii și civilizației europene” are menirea de a familiariza pe studenţi cu o viziune modernă asupra culturii, artei şi valorilor spirituale. Teoriile asupra culturii sunt abordate într-o perspectivă teoretică, având ca scop analiza procesului de comunicare culturală în termeni moderni ştiinţifici. Sunt explicate elementele devenirii istorice ale diferitor genuri de cultură. Un loc aparte în cadrul cursului este rezervat analizei comunicării culturale. Este arătat procesul creativ şi este abordat din punct de vedere sociologic cultura. Pe parcursul orelor sunt analizate conceptele de cultură, creație, stil, de interacţiune creator – creaţie, şi codificarea artistică - o verigă obligatorie a procesului de comunicare culturală.

În acelaşi timp, se urmăreşte scopul a forma studenţilor următoarele competențe:

1.       Utilizarea cunoștințelor de cultură generală în activitatea profesională;

2.       Formarea deprinderilor de analiză şi interpretare a diverselor fenomene culturale;

3.       Cercetarea practica a culturii din republica Moldova şi din străinătate.

În acest context, curriculumul universitar presupune o echilibrare a planurilor şi programelor de învăţământ, obţinerea unor rezultate adecvate cerinţelor zilei de azi şi tendinţelor dezvoltării social-economice. Curriculumul universitar este o premisă a asigurării calităţii procesului de învăţământ.

Cursul oferă cunoștințele necesare de formare a unor criterii distincte de activitate profesională .Cunoștințele achiziționate vor facilita aplicarea conceptelor din domeniile de teorie a culturii în formularea și comunicarea informațiilor, ideilor, problemelor și soluțiilor din domeniul profesional. Studenții vor însuși și identifica tendințele de dezvoltare a vieții sociale și cultural-artistice, a spiritualității societății și a modalităților de reflectare a acestora prin mijloace mediatice.

Cunoștințele și aptitudinile acumulate în cadrul prezentului curs vor contribui la manifestarea originală a viziunilor studenților.

Deprinderile de lucru vor contribui la însușirea modalităților de elaborare, realizare și evaluare a proiectelor de cercetare în activitatea profesională.

Scopul final al curriculumului dat este contribuția la formarea unor specialiștii competenți, înzestrați cu erudiție și cultură, apți de a răspunde provocărilor epocii contemporane.