Limba engleză a devenit în ultimele decenii cea mai necesitată disciplină la nivel preuniversitar și universitar datorită cererii la nivel internațional a unor specialist ce posedă limba engleză la un nivel înalt. Anume cererea în diverse domenii a specialiștilor ce posedă engleza a propulsat dezvoltarea unor discipline aleatorii și anume ale unor „engleze de specialitate”. Limba engleză pentru Facultatea de Drept este un pilon important la nivel academic și cursul este destinat studenților anului I de la această facultate.

Scopul cursului Limba engleză pentru Facultatea de Drept este de a-i familiariza pe studenți cu elementele de drept comparativ (sistem judiciar în Moldova, Statele Unite și Marea Britanie), precum și de a le oferi un vocabular juridic adecvat ce va putea fi utilizat în cîmpul de specialitate.

Situația actuală a Republicii Moldova, necesitatea unor specialiști bine pregătiți în domeniul juridic, cît și a unor persoane cu o bună cunoștință a limbii engleze implică crearea unui curs adecvat, structurarea unor ore ce ar putea oferi viitorilor specialiști în drept cunoștințele necesare pentru a putea reprezenta interesele țării noastre pe plan internațional. Numeroasele cazuri la CEDO, programul de integrare europeană, cît și aderarea Republicii Moldova la diverse blocuri Internaționale necesită un program eficace, bine structurat, astfel acest curs își propune să pregătească studenții pentru o nouă etapă.

Orele din cadrul acestui curs se vor petrece în formă de ore practice, în care studenții vor putea analiza diverse fenomene, întocmi rapoarte, elabora referate și comenta fenomene actuale ce se petrec în viața social-politică a Republicii Moldova, precum și ale celor două țări de referință Statele Unite și Marea Britanie.


Prezentul curriculum vizează formarea competenţelor de comunicare profesională la nivel interlingual (franceză şi română) în domeniul dreptului şi este propus studenţilor facultăţii de Drept.  Racordat Cadrului European Comun de referinţă pentru limbi, care defineşte nivelurile de competenţă şi permit de a evalua progresul studentului la fiecare etapă a procesului de învăţare, acesta este elaborat pentru nivelurile B1 şi B2, şi permite dezvoltarea competenţelor de comunicare şi cele civilizaţionale.

Cadrul European Comun de Referinţe pentru limbi propune opt domenii de competenţe cheie: comunicare în limba maternă, comunicare într-o limbă străină, în matematică în ştiinţe şi tehnologie, în utilizarea noilor tehnologii informaţionale şi de comunicaţie, în a învăţa să înveţi, competenţe de relaţionare interpersonală, interculturală şi competenţe civice, spirit de iniţiativă şi antreprenorial, sensibilizare culturală şi exprimare artistică / cunoştinţă culturală.

Limba străină dezvoltă una din cele opt competenţe – competenţa de comunicare într-o limbă străină care urmăreşte scopurile următoare:

  1. Practicarea limbii prin dezvoltarea competenţelor de receptare şi producere. Studentul va putea în limitele cunoştinţelor dobândite să decodifice mesaje adecvate funcţionale şi comunicative atât orale, cât şi scrise;
  2. Formarea şi dezvoltarea competenţelor de comunicare şi de interacţiune. Studentul va fi capabil să utilizeze conştient în mod adecvat funcţional modalităţi şi tehnici de interacţiune orale şi  scrise în diverse contexte comunicative;
  3. Dezvoltarea unor tehnici de muncă intelectuală. Studentul va învăţa să utilizeze strategii şi tehnici prin care să valorifice cunoştinţe şi deprinderi achiziţionate din alte discipline, să citească diferite scheme (desene), să folosească dicţionare şi alte tipuri de lucrări de referinţă în scrierea lucrărilor de licenţă, masterat şi doctorat.

Pe parcursul unui an de studiu al limbii franceze la Facultatea de Ştiinţe Economice atenţia studentului se va axa şi asupra însuşirii elementelor de construire a comunicării, adică asupra competenţelor lingvistice: lexic (relaţii semantice), gramatică (determinanţii numelui, exprimarea calităţii şi cantităţii, substituirea substantivului prin diferite pronume, consolidarea timpurilor verbului şi ale modului specific specializării, modalităţile de a pune întrebări, cuvinte logice ca conectori, etc.

Tematica conţinuturilor cuprinde în cea mai mare parte domeniul profesional, dar nu este exclusă nici tematica ce ţine de domeniul personal, public şi cel educaţional.