Disciplina dată pune la dispoziţia studentului un şir de subiecte, soluţii şi indicaţii pentru utilizarea avansată a tehnologiilor informaţionale de comunicare într-o societate modernă. În mod special sunt menţionate posibilităţile utilizării tehnologiilor informaţionale de comunicare în domeniul legat de viitoarea activitate profesională a studentului. Conform acestui curriculum, ciclul de lecţii este axat pe aspecte teoretice şi practice importante ale disciplinei, clasificate în şase compartimente: Sisteme de Operare, Procesoare de Text, Platforme eLearning, Prezentări Electronice, Servicii Internet, Soluţii soft pentru domeniul de activitate.

Deprinderile şi competenţele incluse în acest curriculum au fost selectate pentru a face faţă solicitărilor unui mediu informaţional complex, dominat de noile tehnologii informaţionale şi de comunicare, precum şi de o largă varietate de medii şi servicii. Disciplina urmăreşte scopul de a crea la studenţi competenţe şi abilităţi necesare într-o societate informaţională. Obiectivele curriculumului ţin de înţelegerea şi regăsirea umană în lumea informaţiei şi a reţelelor de calculatoare, de solicitarea a unor noi reguli de conduită, de cunoştinţe şi de deprinderi umane într-o societate modernă permanent în schimbare.

În acest context, curriculumul universitar presupune o echilibrare a planurilor şi programelor de învăţământ, obţinerea unor rezultate adecvate cerinţelor zilei de azi şi tendinţelor dezvoltării social-economice. Curriculumul universitar este o premisă a asigurării calităţii procesului de învăţământ.

Curriculumul la disciplina vizată reprezintă un aspect inovator al învăţământului universitar. El se axează pe trei niveluri comportamentale, cu un grad divers de complexitate: cunoaştere, aplicare, integrare. Nivelul cunoaştere presupune acumularea cunoştinţelor teoretice, formarea bazei conceptuale în domeniul respectiv. Aplicarea presupune formarea abilităţilor tipice disciplinei vizate, dezvoltarea capacităţilor. Integrarea presupune formarea capacităţii de transfer al cunoştinţelor teoretice şi al abilităţilor practice în situaţii atipice, soluţionarea situaţiilor de problemă, rezolvarea unor sarcini cu un grad sporit de complexitate, manifestarea atitudinilor personale faţă de diverse activităţi. Nivelul comportamental de integrare constituie finalitatea procesului de învăţământ la disciplina vizată, formată prin realizarea obiectivelor de cunoaştere şi aplicare.

Astfel conceput, curriculumul universitar reprezintă faţeta incipientă a oricărei discipline universitare, prezentându-se studentului, dar şi profesorului, ca un program de activitate propriu.