Cursul de „Metodologia și etica cercetării în domeniul dreptului” are menirea de a asigura temeiuri introductive în metodologia şi practica cercetării ştiinţelor sociale în general şi a ştiinţelor juridice în special. Cursul are ca scop familiarizarea masteranzilor cu principalele aspecte teoretice ale metodologiei dreptului şi formarea abilităţilor de analiză a diverselor probleme (teorii, tipuri de abordări,etc.) de natură juridică.
În cadrul disciplinei sunt prevăzute două modalităţi de desfăşurare a activităţilor: curs şi seminar, fiind structurate pe 3 compartimente: Metodologia generală fundamentală, Metodologia juridică fundamentală şi Metodologia juridică aplicată. Prelegerea având un rol orientativ-tematic, centrul de greutate al prelegerii îl formează prezentarea cadrelor teoretice esenţiale de  analiză şi cercetare. Cursul va consta din analiza principalelor orientări teoretice şi metodologice în ştiinţele sociale şi a principiilor subsumate acestora. Activitatea didactică urmăreşte transmiterea unui sistem de cunoştinţe ştiinţifice despre metodologia cercetării în general şi a metodologiei ştiinţelor juridice în special, urmărind însuşirea unui limbaj specific metodologiei precum şi familiarizarea cu demersul unei cercetări metodologice concrete.
Pentru seminar există o bibliografie specifică de consultat şi elaborarea în baza acestora a anumitor lucrări în care masteranzii vor elabora lucrări ca aplicaţii în cazuri concrete a tematicii studiate.
Astfel, în final, se doreşte ca masteranzii să fie familiarizaţi de co-existenţa diverselor orientări teoretice şi metodologice, precum şi de logicile şi proiectele de cercetare pe care aceste orientări le-au generat.
Obiectivele generale ale însuşirii acestei discipline sunt: distingerea specificului metodologiei dreptului, iar în cadrul acesteia, diferenţele dintre variatele orientări şi practici metodologice dezvoltate în drept; asimilarea conţinuturilor conceptelor de bază ale proiectării cercetării în perspectiva operării cu ele în contexte prefigurate de profesor, cât şi create în mod independent; elaborarea structurii unui proiect de cercetare social-empirică, precizând elementele componente şi relaţiile dintre ele.