În contextul realizării reformelor învățământului juridic din Republica Moldova, curriculumul  la disciplina „Probleme actuale ale dreptului contravenţional” constituie o parte componentă a Programului de învățământ universitar la specialitatea Drept. Disciplina respectivă urmăreşte scopul familiarizării şi formării deprinderilor studenţilor Facultăţii de Drept cu mecanismele juridice privind identificarea contravenţiilor şi procedura de sancţionare contravenţională, constituind un suport metodologic pentru persoanele participante la procesul de elaborare şi implementare a standardelor educaţionale privind formarea profesională iniţială în domeniul juridic.
O sarcină de bază a organelor de ocrotire a dreptului este înfăptuirea legalităţii, asigurarea ordinei publice şi apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor. În soluţionarea acestei sarcini un loc aparte îl ocupă răspunderea contravențională, chemată să combată diferite forme de contravenții.
Obiectul de studii al acestui curs este analiza şi evaluarea legislaţiei în vigoare şi, în primul rând, a Codului contravenţional. O anumită atenţie se acordă practicii de aplicare a legislaţiei contravenţionale.
Curriculumul universitar presupune o echilibrare a planurilor şi programelor de învăţământ, obţinerea unor rezultate adecvate cerinţelor zilei de azi şi tendinţelor dezvoltării social-economice. Curriculumul universitar este o premisă a asigurării calităţii procesului de învăţământ.
Curriculumul la disciplina vizată reprezintă un aspect inovator al învăţământului universitar. El se axează pe trei niveluri comportamentale, cu un grad divers de complexitate: cunoaştere, aplicare, integrare.
Nivelul cunoaştere presupune acumularea cunoştinţelor teoretice, formarea bazei conceptuale în domeniul respectiv.
Aplicarea presupune formarea abilităţilor tipice disciplinei vizate, dezvoltarea capacităţilor.
Integrarea presupune formarea capacităţii de transfer al cunoştinţelor teoretice şi al abilităţilor practice în situaţii atipice, soluţionarea situaţiilor de problemă, rezolvarea unor sarcini cu un grad sporit de complexitate, manifestarea atitudinilor personale faţă de diverse activităţi. Nivelul comportamental de integrare constituie finalitatea procesului de învăţământ la disciplina vizată, formată prin realizarea obiectivelor de cunoaştere şi aplicare.
Astfel conceput, curriculumul universitar reprezintă faţeta incipientă a oricărei discipline universitare, prezentându-se studentului, dar şi profesorului, ca un program de activitate propriu.