Necesitatea elaborării unor strategii de dezvoltare durabilă a societăţii internaţionale şi perfecţionării mecanismelor care reglemen¬tează relaţiile bilaterale şi multilaterale între state, în spi¬ritul colaborării şi respectului reciproc, în direcţia edificării unei noi ordini economice şi politice mondiale, а căror traducere în viaţă este asigurată printr-un sistem democratic dе angajamente şi ga¬rаnţii internaţionale, pгin forţa opiniei publice mondiale, prin dreptul inaleniabil dе autoapărare a independeţei şi intereselor naţionale, constituie obiectivul principal al dreptului internaţional actual.
Este în afară de orice îndoială că dreptul internaţional public se află în plin proces dе schimbare şi dezvoltare, dе democratizare а lui ca urmare а acţiunii forţelor sociale progresiste din întraga lume. Еl suferă şi influenţa revoluţiei ştiinţifice şi tehnice ре саrе о traversează omenirea. Concomitent, asupra dreptului internaţional public acţionează şi evoluţia geopolitică a lumii contemporane, în special procesele de globalizare a politicii, economiei, informaţiei etc.
Afirmarea independenţei, suveranităţii şi statalităţii noilor state independente, inclusiv a Republicii Moldova, a fost posibilă doar graţie utilizării mecanismelor de recunoaştere internaţională bazate pe normele şi principiile dreptului internaţional public. Elementul decisiv în acest proces de recunoaştere a noilor formaţiuni statale a fost bazat pe voinţa statelor suverane, influienţate, incontestabil, de factorii geopolitici, şi exprimată prin prisma politicii sale externe.
Perspectivele dezvoltării în viitor a statului nostru, ca stat suveran şi independent, membru cu drepturi depline al societăţii internaţionale, sunt reale doar în baza asigurării unei baze ştiinţifico-metodice şi aplicativ-practice a vectorului politicii externe al Republicii Moldova bazat pe principiile integrării europene şi spiritului de colaborare mutuoasă internaţională cu toate statele lumii.
Plus la aceasta, dezvoltarea armonioasă a statalităţii noastre este posibilă doar în cazul când vor fi studiate, analizate şi apreciate modificările geopolitice din lumea contemporană, interacţiunea acestor modificări cu dreptul internaţional, politica externă şi interesele naţionale ale actorilor relaţiilor internaţionale şi, în baza acestor studii, va fi adoptată şi promovată o politică externă cu adevărat realistă a Moldovei, capabilă de a asigura viabilitatea ţării.
Pentru aceste raţiuni considerăm că disciplina Republica Moldova în contextul geopolitic contemporan a atins maturitatea unei ramuri distincte a ştiinţei relaţiilor internaţionale şi după complexitatea sa poate forma obiectul unui curs postuniversitar.