În prezent, complexitatea relaţiilor internaţionale şi dezvoltarea intensă a cooperării dintre state impun ca soluţionarea problemelor importante să se facă pe baza principiilor şi normelor dreptului internaţional, cu participarea tuturor statelor. Mutaţiile survenite pe plan politic, economic, social şi tehnico-ştiinţific au făcut ca activitatea de cooperare să reprezinte o necesitate stringentă a înfăptuirii relaţiilor dintre state. Toate acestea  definesc rolul fundamental al tratatelor ca mijloc juridic unic prin care se finalizează raporturile interstatale.
În condiţiile dinamicii fără precedent a relaţiilor internaţionale actuale, tratatul constituie instrumentul juridic şi politic cel mai important, la care recurg statele, pentru aşi reglementa relaţiile reciproce, precum şi pentru a stabili norme de drept cu caracter general. Tratatele îndeplinesc acest rol numai în măsura în care se bazează pe acordul liber de voinţă al statelor, sînt îndeplinite cu bună credinţă şi nu contravin legalităţii internaţionale.
O urmare firească a unei asemenea realităţi a fost acţiunea de codificare întreprinsă de Organizaţia Naţiunilor Unite, care s-a finalizat prin adoptarea Convenţiei de la Viena 1969 privind dreptul tratatelor. Această Convenţie asigură cadrul juridic normal de desfăşurare a multiplelor şi complexelor raporturi interstatale , conferind tratatelor rolul de instrumente principale în promovarea cooperării păcii şi securităţii în lume.
Scopul disciplinei este de a familiariza studenţii cu cadrul juridic internaţional şi naţional al activităţii statului şi instituţiilor sale în relaţiile externe, precum şi cu întreaga problematică a tratatelor internaţionale.
Sunt analizate concepţiile şi teoriile privind tratatele internaţionale, caracteristicile şi fazele de încheiere a tratatelor internaţionale, capacitatea statelor de a încheia tratate internaţionale, validitatea, menţinerea în vigoare a tratatelor, rezervele la tratatele internaţionale, schimbul instrumentelor de ratificare, regulile de drept internaţional privind interpretarea tratatelor internaţionale.
Un rol important îl are analiza tratatelor internaţionale ca instrumente juridice ale relaţiilor dintre state, practica statelor în materia tratatelor internaţionale, principiile de drept internaţional privind respectarea tratatelor internaţionale, efectele juridice ale tratelor faţă de statele terţe, şi faţă de părţile contractante, asigurarea condiţiilor pentru executarea tratatelor internaţionale, caracteristicile nulităţii tratatelor internaţionale, precum şi caracterul ilicit, viciile de consimţămînt şi cauzele de încetare sau suspendare a tratatelor internaţionale.
Fără cunoştinţe profunde în domeniul dat, astăzi, nu poate fi conceput un specialist în domeniul dreptului internaţional, pentru aceste raţiuni considerăm că disciplina Dreptul Tratatelor Internaţionale are un caracter important şi după complexitatea sa poate forma obiectul unui curs universitar.