Problemele actele de administrare în raporturile juridice de muncă la etapa actuală ca disciplină academică la Facultatea de Drept, Universitatea de Studii Europene din Moldova în ultimii ani a căpătat o amploare considerabilă şi interes ştiinţific  de proporţii. Graţie schimbărilor structurale calitative în domeniul pregătirii cadrelor juridice de înaltă calitate, dreptul muncii devine ramura de profil în preătirea studiului academic al masteranzilor.
Desigur, dreptul muncii, este o ramură de drept, în esenţă, conservatistă, dar chiar dacă ritmul schimbărilor este mai lent decît la alte ramuri de drept, oricum necesitatea unui studiu complex şi profund al cursului respectiv este indispensabilă pentru calificarea juristului contemporan.
Astfel, curriculum la disciplina „Actele de administrare în raporturile juridice de muncă la etapa actuală” se prezintă ca un document de politică a educaţiei şi, în acelaşi timp, drept un instrument juridic ce sintetizează gîndirea juridică şi morală în societate în perioada actuală.
Scopul cursului „Actele de administrare în raporturile juridice de muncă la etapa actuală” este de a familiariza masteranzii cu tot spectrul de probleme cu care se confruntă societatea în domeniul relaţiilor de familie, cu metodele şi instrumentele de realizare a acestora.
Studierea acestei discipline pornită de la noţiuni generale privind locul şi importanţa dreptului muncii și în special a actele de administrare în raporturile juridice de muncă la etapa actuală, definiţii ale instituţiilor respective, referinţe bibliografice, sinteza practicii judiciare în domeniu, îl ajută pe student nu numai să acumuleze cunoştinţe teoretice, dar şi să-şi formeze abilităţi tipice domeniului de activitate, precum şi capacitatea de a transfera cunoştinţele teoretice şi abilităţile tipice în situaţii practice.
Astfel, cursul actele de administrare în raporturile juridice de muncă la etapa actuală are drept scop final acumularea de cunoştinţe; familiarizarea cu modificările şi completările din legislaţia în vigoare; autoinstruirea şi stimularea utilizării depline a potenţialului intelectual al studentului masterand; formularea de competenţe necesare pentru ca în activitatea sa profesională juristul să poată satisface toate exigenţele necesare solicitărilor clienţilor, respectiv ale locului de muncă.
Curriculumul la disciplina vizata se axează pe trei niveluri comportamentale, cu un grad divers de complexitate: cunoaștere, aplicare, integrare.