În contextul realizării reformelor învăţământului în Republica Moldova, curriculumul la disciplina „Drept bancar comparat”, constituie o parte componentă a Planului de învăţământ universitar, la ciclul II.
Ca disciplină juridică şi ca instituţie de drept
bancar include şi are ca obiect de studiu/de reglementarea totalitatatea normelor care guvernează raporturile juridice bancare.
Scopul disciplinii de drept bancar este susceptibil de o dublă accepţiune:
a. lato sensu scopul disciplinii constă în familiarizarea cu structura, modul de formare şi principiile de funcţionare a sistemului bancar al Republicii Moldova/ a Băncii Naţionale a Republicii Moldova şi băncilor comerciale;
b. stricto sensu scopul disciplinii constă în cunoaşterea mecanismului de reglementare a raporturilor juridice bancare şi conţinutului acestor raporturi, prin intermediul examinării regimului juridic aplicabil contractelor bancaresi reglementarilor bancare comunitare ale UE .

Pe parcursul studierii acestui curs se urmăreşte şi scopul de a forma la masteranzi următoarele deprinderi:
    să-şi asigure existenţa şi activitatea, inclusiv şi cea profesională în spiritul cunoaşteri profunde şi respectării normelor de drept bancar ;
    să dobîndească deprinderi pentru a identifica şi aplica corect cunoştinţele obţinute în domeniul dreptului bancar ca profesionist si ca consumator de servicii bancare;
    să obţină cunoştinţe teoretrice şi practice în domeniul legislaţiei comunitare a Uniunii Europene privitor la dreptul bancar şi respectarea lor.
Curriculum la disciplina vizată, reprezintă un aspect inovator al studierii cursului de „Drept bancar comparat” şi se bazează pe trei niveluri comportamentale, cum sunt: cunoaştere, aplicare, integrare.
Nivelul cunoaştere presupune acumularea cunoştinţelor teoretice,  formarea bazei conceptuale în domeniul dreptului  bancar autohton şi legislaţiei comunitare a Uniunii Europene, ţinînd cont de armonizarea legislaţiei bancare a R.M. cu cea europeană.
Aplicarea presupune formarea abilităţilor specifice dreptului bancar comparat  şi dezvoltarea capacităţilor profesionale.
Integrarea presupune formarea capacităţii de transfer al cunoştinţelor teretice şi deprinderilor practice în situaţii concrete, soluţionarea situaţiilor de criză, rezolvarea unor sarcini cu un grad sporit de complexitate, manifestarea atitudinilor personale în diferite domenii de activitate profesională ce au tangenta si cu dreptul bancar.
În concluzie menţionăm, că curriculum universitar la disciplina „Drept bancar comparat”, ciclul II, reprezintă atît pentru masteranzi, cît şi pentru profesor un program de activitate coorent şi corect în acest domeniu.
Curriculumul la disciplina vizata se axează pe trei niveluri comportamentale, cu un grad divers de complexitate: cunoaștere, aplicare, integrare.