Cursul de „Probleme actuale ale dreptului procesual penal” ca disciplină academică la Fa-cultatea de drept, Universitatea de Studii Europene din Moldova în ultimii ani a căpătat o am-ploare considerabilă şi interes ştiinţific de proporţii. Graţie schimbărilor structurale calitative în domeniul pregătirii cadrelor juridice de înnaltă calitate, disciplina devine ramura de profil în pre-gătirea studiului academic al masteranzilor.
În rezultatul reformei judiciare şi de drept, legislaţia procesual-penală a înregistrat schimbări de esenţă. După obţinerea independenţei în Republica Moldova au avut loc multiple transformări democratice, s-a creat o societate nouă, bazată pe principiile democratice ale statului de drept. Organele supreme de stat au început să atragă o atenţie deosebită stabilirii noilor princi-pii ale statalităţii Moldovei, elaborând în acest scop noi reglementări care se sprijină pe nişte repe-re valorice calitativ noi, pe principiile democratice ale statului de drept nou format. Angajamente-le internaţionale ale Republicii Moldova, aderarea ţării noastre la acte internaţionale de mare în-semnătate, transformările radicale din societate generează profunde implicaţii şi asupra reglemen-tărilor procesual-penale.
După elaborarea noului Cod de Procedură Penală, deosebită semnificaţie capătă sistema-tizarea normelor de drept, conţinutul şi structura lor. În şirul acestor chestiuni deosebit de impor-tante ale procesului de elaborare şi perfecţionare a normelor de drept, au căpătat o însemnătate exclusivă aşa momente, precum selectarea decisivă a legislaţiei procesual-penale de particulari-tăţile excedente, caracteristice anilor precedenţi, orientarea exactă a soluţiilor legislative la o evi-denţă strictă a necesităţilor vitale de protecţie a intereselor societăţii, statului, persoanei, claritatea şi certitudinea formulelor normative, ce exceptează ambiguitatea şi posibilitatea neunivocităţii la interpretarea lor în activitatea de aplicare a legilor.
În contextul reformei judiciare şi de drept, legislaţia procesual-penală a înregistrat şi va înre-gistra în perioada următoare transformări de esenţă, într-o dinamică cu totul aparte, impusă de constituirea Republicii Moldova ca stat de drept, în care funcţia jurisdicţională este separată de celelalte funcţii ale statului, este scoasă din sfera de interese de orice fel şi realizată în baza princi-piilor democratice recunoscute.
Studierea acestei disciplini constituie o aprofundare în domeniu, înfăţişând masterandului toate aspectele esenţiale pe care le comportă acest domeniu, de la consideraţii generale privind locul şi importanţa dreptului procesual penal, terminologia specifică, definiţii utilizate, până la substanţiale referinţe bibliografice, care î-l ajută pe student să desluşească singur, în continuare acele subiecte pe care doreşte să le amplifice, precum şi problemele majore cu care se confruntă specialiştii în domeniu.
Disciplina  „Probleme actuale ale dreptului procesual penal” contribuie la formarea specialis-tului în domeniul înfăptuirii justiţiei penale. Procesul penal reprezintă modalitate legală de tragere la răspundere penală a făptuitorului ce se desfăşoară evolutiv în cadrul fazelor procesuale. În ca-drul procesului penal îşi au aplicabilitate instituţii ale procesului penal ca: măsurile procesuale de constrângere, acţiunii civilă în procesul penal.
Studiul disciplinei „Probleme actuale ale dreptului procesual penal” prezintă un interes deo-sebit pentru pregătirea specialistului care va activa în calitate de ofiţer de urmărire penală, procu-ror, avocat, judecător şi contribuie în mod hotărâtor la dezvoltarea şi aprofundarea practicii jude-cătoreşti în materie.
Remarcabil este şi faptul că disciplina îşi propune ca scop nu numai analiza propriu-zisă a le-gii procesual-penale, dar şi, fapt deosebit de important, a jurisprudenţei Curţii Europene a Dreptu-rilor Omului, ceea ce contribuie la formarea de specialişti cu o largă viziune europeană asupra pro-blemelor legalităţii respectării drepturilor omului în activitatea jurisdicţională.
Curriculum-ul disciplinei în cauză se axează pe trei niveluri comportamentale, cu un grad di-ferit de complexitate: cunoaştere, aplicare şi integrare.
Nivelul cunoaştere presupune acumularea cunoştinţelor teoretice, formarea bazei conceptua-le în domeniul dreptului procesual penal.
Aplicarea presupune altoirea abilităților tipice disciplinei „Probleme actuale ale dreptului procesual penal”, dezvoltarea capacităților de a transpune în plan practic cunoştinţele teoretice.
Integrarea îşi propune ca scop formarea capacităţilor de transfer al cunoştinţelor teoretice şi al abilităţilor practice în situaţii atipice, soluţionarea speţelor, rezolvarea unor sarcini cu un grad sporit de complexitate, formularea poziţiei şi argumentarea soluţiilor.
Astfel, cursul „Probleme actuale ale dreptului procesual penal” are drept scop final acumularea de cunoştinţe şi formularea de competenţe necesare pentru ca în activitatea sa profesională juristul, să poată satisface toate exigenţele necesare solicitărilor clienţilor, res-pectiv ale locului de muncă.