În lupta cu corupţia din sistemul organelor de stat şi administraţie un rol important îi revine mijloacelor judiciar penale. Un pericol deosebit de mare prezintă mita, abuzul de putere, abuzul de serviciu. Din această perspectivă, obiectivul prioritar al formării profesionale a studenților trebuie să devină aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi practice privind conţinutul şi esenţa normelor atît de drept penal din sfera economică, cât şi a celor de blanchetă cu referinţă extrapenală, aplicarea corectă a acestora. Formarea profesională trebuie să ţină seama de dinamica procesului legislativ şi constă, în principal, în cunoaşterea şi aprofundarea legislaţiei interne, al actelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, a jurisprudenţei instanţelor judecătoreşti şi a Curţii Constituţionale, a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului.
Luând în consideraţie cele menţionate anterior, curriculumul la disciplina „Metodica cercetării infracțiunilor comise de persoane cu funcție de răspundere”, se axează pe trei niveluri comportamentale, cu un grad divers de complexitate: cunoaştere, aplicare, integrare. Nivelul cunoaştere presupune acumularea cunoştinţelor teoretice, formarea bazei conceptuale în domeniul. Aplicarea presupune formarea abilităţilor empirice punerea în aplicare, dezvoltarea capacităţilor. Integrarea presupune formarea capacităţii de transfer al cunoştinţelor teoretice şi al abilităţilor practice în situaţii atipice, soluţionarea situaţiilor de problemă, rezolvarea unor sarcini cu un grad sporit de complexitate.
Din această perspectivă, studiul disciplinei este orientat spre: familiarizarea audienţilor cu procedee şi tactici de încadrare juridică a infracţiunilor din domeniul penal; cultivarea spiritului de respect pentru lege; familiarizarea cu modificările şi completările din legislaţia în vigoare; valorificarea deplină a potenţialului intelectual al audientului; prezentarea practicii judiciare relevante în sensul unei bune asimilări a doctrinei penale; formarea abilităţilor practice ale viitorilor de aplicare a normelor juridico-penale în domeniul penal.
În acest sens, prin prelegerile, organizate în baza curriculum-ului de faţă, se urmăreşte fixarea cadrului general al infracţiunilor din domeniul economic, pe baza teoriei şi a practicii unitare statornicite de Curtea Supremă de Justiţie, Curtea Constituţională şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Se va realiza o caracterizare de ansamblu infracţiunilor economice. În acelaşi registru concepţional, se va întreprinde o analiză a soluţiilor oferite de practica judiciară autohtonă şi internaţională.
Discuţiile din cadrul seminarelor presupun: soluţionarea unor dosare; întocmirea unor referate, care cuprind un examen teoretic al practicii judiciare privind unele soluţii controversate; formularea de recomandări privind actualizarea unor hotărîri explicative ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie etc. Prin intermediul acestor sarcini se testează capacitatea de interpretare şi de aplicare corectă a legii penale, spiritul de analiză şi sinteză şi, nu în ultimul rînd, însuşirea, în scopul folosirii corecte, a termenilor tehnico-juridici de specialitate, a regulelor de încadrare juridice.
Cât priveşte evaluarea disciplinei, aceasta va cunoaşte trei ipostaze: evaluarea curentă (în cadrul fiecărui seminar); evaluarea sumativă periodică (realizarea cu prilejul finalizării studiului unei sau mai multor instituţii ale dreptului penal); evaluarea sumativă finală (care presupune verificarea în ansamblu a aptitudinilor însuşite pe parcursul semestrului de studii).
Răspunsurile verbale sau scrise ale audienţilor trebuie să demonstreze abilitatea de a aplica cunoştinţele teoretice în practică. Audientul trebuie să prezinte formulări juridice precise, să-şi enunţe tactica şi metodica de încadrare juridică a faptelor care cad sub incidenţa infracţiunilor economice.