Cursul de „Problemele actuale de cercetare în cadrul criminologiei” ca disciplină academică la Facultatea de drept, Universitatea de Studii Europene din Moldova în ultimii ani a căpătat o amploare considerabilă şi interes ştiinţific de proporţii. Graţie schimbărilor structurale calitative în domeniul pregătirii cadrelor juridice de înnaltă calitate, disciplina devine ramura de profil în pregătirea studiului academic al masteranzilor.
Ca fenomen juridic, criminalitatea, cuprinde ansamblul comportamentelor umane considerate infracţiuni, incriminate şi sancţionate ca atare, în anumite condiţii, în cadrul unui sistem (subsistem) de drept penal, determinat concret geoistoric”. Infracţiunea este un eveniment, iar criminalitatea constituie un fenomen social de masă care manifestă o anumită regularitate sau stabilitate a frecvenţelor. Criminalitatea, fiind astfel legată de societate, a existat şi va exista întotdeauna, motiv pentru care „este o utopie a ne gândi la stârpirea absolută a criminalităţii, tot ceea ce putem face este ca s-o reducem şi s-o îmblânzim”
Criminologia ca ştiinţă este condiţionată de necesităţile sociale ce ţin de asigurarea teoretică a măsurilor de contracarare a criminalităţii. Având un caracter multidisciplinar, criminologia implică o vastă cercetare ştiinţifică în planul crimei, al criminalului şi a criminalităţii. Eficacitatea măsurilor de control asupra criminalităţii constă în rezolvarea justă a problemelor referitoare la cunoaşterea esenţei fenomenului 3K (crimă, criminal, criminalitate), la justa apreciere a stării şi tendinţelor acestuia în Republica Moldova, la descoperirea cauzelor şi condiţiilor, a factorilor şi împrejurărilor ce favorizează săvârşirea infracţiunilor, pronosticarea criminalităţii şi a altor devianţe sociale.
Studierea acestei disciplini constituie o aprofundare în domeniu, înfăţişând masterandului toate aspectele esenţiale pe care le comportă acest domeniu, de la consideraţii generale privind locul şi importanţa criminologiei, terminologia specifică, definiţii utilizate, până la substanţiale referinţe bibliografice, care î-l ajută pe masterand să desluşească singur, în continuare acele subiecte pe care doreşte să le amplifice, precum şi problemele majore cu care se confruntă specialiştii în domeniu.
Disciplina „Probleme actuale de cercetare în cadrul criminologiei” contribuie la formarea specialistului în domeniul înfăptuirii justiţiei penale.
Studiul disciplinei „Probleme actuale de cercetare în cadrul criminologiei” prezintă un interes deosebit pentru pregătirea specialistului care va activa în calitate de ofiţer de urmărire penală, procuror, avocat, judecător şi contribuie în mod hotărâtor la dezvoltarea şi aprofundarea practicii judecătoreşti în materie.
Scopul acestui curs este de a realiza studiul ştiinţific al criminalităţii şi al profilaxiei acesteia prin prisma reacţiei sociale la fenomenul infracţional.
Curriculum-ul disciplinei în cauză se axează pe trei niveluri comportamentale, cu un grad diferit de complexitate: cunoaştere, aplicare şi integrare.
Nivelul cunoaştere presupune acumularea cunoştinţelor teoretice, formarea bazei conceptuale în domeniul criminologiei.
Aplicarea presupune altoirea abilităților tipice disciplinei „Problemele actuale de cercetare în cadrul criminologiei”, dezvoltarea capacităților de a transpune în plan practic cunoştinţele teoretice.
Integrarea îşi propune ca scop formarea capacităţilor de transfer al cunoştinţelor teoretice şi al abilităţilor practice în situaţii atipice, soluţionarea speţelor, rezolvarea unor sarcini cu un grad sporit de complexitate, formularea poziţiei şi argumentarea soluţiilor.
Astfel, cursul „Problemele actuale de cercetare în cadrul criminologiei” are drept scop final acumularea de cunoştinţe şi formularea de competenţe necesare pentru ca în activitatea sa profesională juristul, să poată satisface toate exigenţele necesare solicitărilor clienţilor, respectiv ale locului de muncă.