Curriculumul la disciplina „Avocatura/Notariatul” constituie o parte componentă a Planului de învăţământ universitar, la ciclu I.

Disciplina „Avocatura/Notariatul” este un curs de bază în procesul didactic al pregătirii specialiştilor cu specializare economică, cu calificativul „obligatorie - de specialitate” în planul cadru al Ministerului Educației și Cercetării al RM. Importanţa studierii cursului „Avocatura/Notariatul” constă în familiarizarea studenților cu principiile ți instituțiile dreptului civil, legislația în materie și aplicarea acesteia, analiza acestor instituții în amploarea în care aceasta se manifestă.

Cunoștințele însușite prin aprofundarea conținuturilor predate în cadrul disciplinei ,, Avocatura/Notariatul”, facilitează înțelegerea şi accesibilitatea temelor propuse iar în subsidiar, studenţii îşi vor consolida baza conceptuală operațională prin activarea şi valorificarea fondului informațional preexistent.

Curriculumul la disciplina vizata se axează pe trei niveluri comportamentale, cu un grad divers de complexitate: cunoaștere, aplicare, integrare.


În contextul realizării reformelor învăţământului din Republica Moldova, curriculumul la modulul „Avocatura - Procuratura” constituie o parte componentă a Planului de învăţământ universitar, la ciclu I.

Modulul Avocatura - Procuratura este adresat studenţilor de la Facultatea de Drept și a fost elaborat în cadrul catedrei Științe penale. Curricula la modulul Avocatura - Procuratura implică două părţi componente, dintre care una se referă la statutul, drepturile și obligațiile Avocatului. Cea de-a doua parte se referă la statutul, drepturile și obligațiile ale Procurorului.

Disciplina „Avocatura” contribuie la formarea specialistului în domeniul înfăptuirii justiţiei penale. Astfel instituţia avocaturii asigură la etapa urmăririi penale şi in cadrul judecăţii verificarea activităţii desfăşurate de către organele de stat în scopul asigurării unei apărări eficiente a persoanei în procesul penal şi pentru a exclude abuzurile din partea organelor de stat implicate la urmărirea penală. Cunoaşterea condiţiilor generale ale activităţii avocatului, la etapele procesului penal, civil și administrativ va prezenta un interes deosebit pentru pregătirea specialistului care va activa în calitate de avocat şi oricărui specialist implicat în activitatea de înfăptuire a justiţiei.

Disciplina „Procuratura” contribuie la formarea specialistului în domeniul jurisprudenţei. Astfel, instituţia procuraturii asigură, la etapa urmăririi penale şi în cadrul judecării cauzei penale, verificarea activităţii desfăşurate de către organele de stat în vederea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor antrenate în procesul penal. Totodată Procuratura asigură excluderea abuzurilor organelor de stat implicate în diferite faze ale proceselor penale, civile şi contravenţionale. Cunoaşterea condiţiilor generale ale activităţii procuraturii, în contextul indicat va prezenta un interes deosebit pentru pregătirea, atât a specialistului care va activa în calitate de procuror, cât şi  a oricărui alt specialist implicat în activitatea de înfăptuire a justiţiei.

Curriculumul la modulul vizat reprezintă un aspect inovator al învăţământului universitar. El se axează pe trei niveluri comportamentale, cu un grad divers de complexitate: cunoaştere, aplicare, integrare. Nivelul cunoaştere presupune acumularea cunoştinţelor teoretice, formarea bazei conceptuale în domeniul respectiv. Aplicarea presupune formarea abilităţilor tipice disciplinei vizate, dezvoltarea capacităţilor. Integrarea presupune formarea capacităţii de transfer al cunoştinţelor teoretice şi al abilităţilor practice în situaţii atipice, soluţionarea situaţiilor de problemă, rezolvarea unor sarcini cu un grad sporit de complexitate, manifestarea atitudinilor personale faţă de diverse activităţi. Nivelul comportamental de integrare constituie finalitatea procesului de învăţământ la disciplina vizată, formată prin realizarea obiectivelor de cunoaştere şi aplicare.

Astfel conceput, curriculumul universitar reprezintă faţeta incipientă a oricărei discipline universitare, prezentându-se studentului, dar şi profesorului, ca un program de activitate propriu.


În contextul realizării reformelor învăţământului din Republica Moldova, curriculumul la disciplina „Dreptul proprietăţii intelectuale“ constituie o parte componentă a Planului de învăţământ universitar, la ciclul I.

Aceasta se explică prin faptul că viaţa spirituală şi activitatea intelectuală ocupă un rol esenţial în existenţa umană, manifestându-se în activitatea creativă a omului.

Art. 33 al Constituţiei RM garantează fiecărui cetăţean libertatea creaţiei artistice şi ştiinţifice, precum şi dreptul cetăţenilor la proprietatea intelectuală, interesele lor materiale şi morale ce apar în legătură cu diverse genuri de creaţie intelectuală vor fi protejate de lege.

Proprietatea intelectuală reprezintă o totalitate de drepturi (personale nepatrimoniale şi patrimoniale) cu caracter exclusiv asupra rezultatelor activităţii creative a omului.

Produsele creaţiei intelectuale care fac obiect al proprietăţii intelectuale se conţine în legislaţia cu privire la proprietatea intelectuală care corespunde cu obligaţiile internaţionale asumate de RM la semnarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale.

Considerăm că studierea disciplinii „Dreptul proprietăţii intelectuale” este absolut necesară fiecărui student-jurist indiferent de formaţiunea sa viitoare ceea ce reprezintă un factor important pentru însuşirea altor disciplini ce contribuie la formarea unui specialist competent.


Prezentarea generală a disciplinei: Dreptul internaţional privat este o disciplină în evoluţie şi multe din reperele viitoare nu pot fi încă sigur prevăzute. Practica relaţiilor cu alte state, cât şi acordurile internaţionale, ne arată că, pe măsură ce timpul trece, alte domenii decât cele prevăzute iniţial, în raporturile de drept privat cu element străin, intră în sfera de preocupare a autorităţilor şi judecătorilor.

Uneori elementul străin îl constituie unul din cele două subiecte ale raportului juridic cu element de extraneitate sau ambele subiecte; alteori elementul străin poate fi obiectul raportului. Mai sunt luate în considerare naţionalitatea (cetăţenia) străină a unei părţi sau a părţilor, domiciliul lor sau domiciliul lor comun, reşedinţa lor sau reşedinţa lor comună sau chiar statul cu care soţii întreţin în comun cele mai strânse legături.

Disciplina prezintă principalele instituţii ale dreptului internaţional privat în lumina reglementărilor raporturilor de drept privat internaţional, facandu-se, în acelaşi timp, şi dese referiri la legislaţia, jurisprudenţa şi doctrina străină. Dreptul internaţional privat are, tradiţional, ca obiect nu numai rezolvarea unor probleme juridice concrete, ci şi căutarea autorităţii competente pentru a statua şi a stabili dreptul în temeiul căruia acesta o va face. 

Locul şi rolul disciplinei în formarea competenţelor specifice: Interesul sporit, deschiderea şi preocupările pentru soluţii flexibile în dreptul internaţional privat, determinate de intensificarea şi diversificarea relaţiilor internaţionale, sunt evidente. Dreptul internaţional privat este acea ramură a sistemului de drept care cuprinde un ansamblu de norme juridice preponderent conflictuale, care reglementează conflictele de legi în spaţiu, conflictele de jurisdicţii (competenţa internaţională a instanţelor şi autorităţilor forului, inclusiv recunoaşterea şi executarea hotărârilor străine), precum şi condiţia juridică a străinului în Republica Moldova.

În context trebuie menţionată preocuparea pentru clarificarea conţinutului unor noţiuni, pentru relevarea sensurilor unor termeni întrebuinţaţi.

Obiectul studiului va fi format din partea generală, care va cuprinde:

-   istoricul apariţiei şi dezvoltării doctrinelor dreptului internaţional privat;

-   izvoarele dreptului internaţional privat;

-   metoda reglementării juridice a relaţiilor de drept internaţional privat;

-   norma conflictuală şi situaţiile speciale în aplicarea normei conflictuale;

-   instituţia calificării şi conflictul de calificări;

-   aplicarea legii străine;

Partea specială fiind caracterizată prin soluţii particulare în domeniul:

-   stării şi capacităţii persoanelor fizice;

-   statutului persoanelor juridice;

-   raporturilor de familie (căsătoria, adopţia, filiaţia, tutela, etc);

-   dreptului succesoral;

-   dreptului de proprietate şi a tranzacţiilor internaţionale în dreptul internaţional privat;

-   normei conflictuale privind faptele juridice;

-   competenţa jurisdicţională în dreptul internaţional privat etc.

Republica Moldova reglementează raporturile de drept internaţional privat, bazându-se pe dispoziţiile Codului civil, Codului familiei, Codului de procedură civilă şi pe o multitudine de izvoare interne atipice.

Curriculum vine în ajutor celor interesaţi în cunoaşterea şi aprofundarea aspectelor teoretice şi practice în materia dreptului internaţional privat. Prin conţinutul său, contribuie la pregătirea temeinică a studenţilor şi la aprofundarea cunoştinţelor acestora.


Curriculumul la disciplina „Dreptul afacerilor” constituie o parte componentă a Planului de învățământ universitar, la ciclu I.

Disciplina „Dreptul afacerilor” este un curs de bază în procesul didactic al pregătirii specialiştilor cu specializare economică, cu calificativul „obligatorie - de specialitate” în planul cadru al Ministerului Educației și Cercetării al RM.

Scopul pe care ni-l propunem la disciplina dată este de a implementa cunoştinţele în domeniul afacerilor, constituirea unei societăţi comerciale, funcţionarea societăţilor comerciale.

Sarcina dreptului afecilor, ca disciplină didactică, este asigurarea instruirii cadrelor calificate în domeniul jurisprudenţei, conţinând abordarea problemelor juridice din sfera dreptului afacerilor.

Curriculumul la disciplina vizata se axează pe trei niveluri comportamentale, cu un grad divers de complexitate: cunoaștere, aplicare, integrare.